Sashiko Starter Kit

$58.00
(No reviews yet) Write a Review
Adding to cart… The item has been added

This kit contains:

  • 1x Sashiko Panel
  • 1x Sashiko Thread
  • 1x Sashiko Needle Pack
  • 1x Sashiko Thimble